dai do shin lower falls no snow

daidoshin yatsugatake climbing